Group Photo Dec. 2017

Maginn Group, Dec. 2017
From left to right: Yong Zhang, Haimeng Wang, Sheridan Foy, Garrett Tow, Yushan Zhang, Jacob Gerace, Michael Humbert, Ed Maginn and Jingqui Wang