June 2018 Group Photo

Maginn group, June 2018. Back row (left to right): Haimeng Wang, Garrett Tow, Brian Yoo, Yong Zhang, Ed Maginn, Michael Humbert, Jacob Gerace. Front row (left to right) Ken Newcomb, Yushan Zhang and Jianqui Wang.