Math 30650: Fall 2019 Homework Problems

Math 30650, Fall 2019 Homework Problems

Homework #1 (Due Friday, September 6)
4.1: 1, 4, 6, 7, 8
4.2: 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 25

Homework #2 (Due September 13)
4.3: 1, 4, 6, 10, 11, 13
3.6: 4, 6
4.4: 1, 4

Homework #3 (Due Friday, September 20 )
6.1: 3, 4, 8, 10, 16, 17, 19
6.2: 2, 3, 4, 7, 10, 14, 15, 17

Homework #4 (Due Friday, September 27)
6.3: 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15
6.4: 1, 2, 4, 5, 6, 7

Homework #5 (Due Friday, October 4)
6.5: 1, 2, 5, 6, 7
6.6: 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

Exam I: October 8, Tuessday, 8:00-9:15 am, DBTL 101

Homework #6 (Due Friday, October 11)
7.1: 1, 6, 7, 8
7.2: 1, 8, 9, 12

Homework #7 (Due Friday, October 18)
7.3: 2, 4, 6, 13, 15, 16, 19
7.5: 1, 2, 7, 10

Homework #8
(Due Friday, November 1)
7.6: 1, 2, 4, 7, 11
7.7: 3, 5, 9

Homework #9 (Due Friday, November 8)
7.8: 1, 3, 4, 5, 6
7.9: 1, 3, 5, 6

Homework # 10 (Due Friday, November 15)
9.1: 1, 5, 6, 10, 11
9.2: 4, 7, 12, 14, 15, 19

Exam II: November 19, Tuesday, 8:00-9:15 am,

Homework # 11 (Due Friday, November 22)
9.3: 1, 2, 5, 7, 10, 11
9.5: 1, 2

Homework #12 (Due Friday, December 6)
10.1: 1, 5, 8, 14, 16
10.2: 4, 13, 14, 15
10.3: 1, 2, 5
10.4: 7, 15, 18, 20

Homework #13
10.5: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12
10.6: 1, 2, 3, 12

Final Exam: Tuesday, December 17, 1:45-3:45 pm DBTL 141