People

Organizer

                                                                                                               

Zhiding Liang                                                                                                                      Hanrui Wang

PhD student@Notre Dame                                                                                          PhD candidate@MIT

 

General Committee

                                                                                                               

Prof. Yiyu Shi                                                                                                                    Prof. Song Han

Professor@Notre Dame                                                                                             Assistant Professor@MIT

 

Steering Committee

                                                                                                               

Prof. Frederic T. Chong                                                                                                     Prof. Yongshan Ding

Seymour Goodman Professor@UChicago                                                             Assistant Professor@Yale

                                                                                                               

Prof. Xuehai Qian                                                                                                                 Prof. Weiwen Jiang

Assistant Professor@USC                                                                                              Assistant Professor@GMU

Jinglei Cheng

PhD student@USC