Publications

2024

240. Xiaoting Lyu, Yufei Han, Wei Wang, Hangwei Qian, Ivor Tsang, Xiangliang Zhang. Cross-Context Backdoor Attacks against Graph Prompt Learning. Accepted by the 30th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2024). Barcelona, Spain, Sunday 25 August 2024 – Thursday 29 August 2024.

239. Ziyi Kou, Shichao Pei, Xiangliang Zhang. LeMon: Automating Portrait Generation for Zero-Shot Story Visualization with Multi-Character Interactions. Accepted by the 30th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2024). Barcelona, Spain, Sunday 25 August 2024 – Thursday 29 August 2024.

238. Yujun Zhou, Yufei Han, Haomin Zhuang, Hongyan Bao, Xiangliang Zhang. Attack-free Evaluating and Enhancing Adversarial Robustness on Categorical Data. Accepted by the 41st International Conference on Machine Learning (ICML 2024), Vienna, Austria, July 21st – 27th, 2024. (Acceptance rate of 27.5%, 2,609 out of 9,473 submissions)

237. Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chao Zhang, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, Willian Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yue Zhao. TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models. Accepted by the 41st International Conference on Machine Learning (ICML 2024), Vienna, Austria, July 21st – 27th, 2024. (Acceptance rate of 27.5%, 2,609 out of 9,473 submissions)

236. Taicheng Guo, Xiuying Chen, Yaqi Wang, Ruidi Chang, Shichao Pei, Nitesh V Chawla, Olaf Wiest, Xiangliang Zhang. Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges. Accepted by the 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2024), survey track. Jeju Island, South Korea, August 3-9, 2024. (Acceptance rate of 20%, 48 out of 232 submissions)

235. Zhenwen Liang, Kehan Guo, Gang Liu, Taicheng Guo, Yujun Zhou, Tianyu Yang, Jiajun Jiao, Renjie Pi, Jipeng Zhang, Xiangliang Zhang: SceMQA: A Scientific College Entrance Level Multimodal Question Answering Benchmark. To appear in ACL 2024. Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024.

234. Xiuying Chen, Mingzhe Li, Shen Gao, Xin Cheng, Qingqing Zhu, Rui Yan, Xin Gao, Xiangliang Zhang. Flexible and Adaptable Summarization via Expertise Separation. Accepted by SIGIR 2024, 14-18 July, 2024 in Washington D.C., USA. (20.1% acceptance rate, 159 out of 791 submissions).

233. Yihong Ma, Xiaobao Huang, Bozhao Nan, Nuno Moniz, Xiangliang Zhang, Olaf Wiest, Nitesh V Chawla. Are we making much progress? Revisiting chemical reaction yield prediction from an imbalanced regression perspective. Accepted by TheWebConf2024 (short paper).

232. Jiayuan Chen, Kehan Guo, Zhen Liu, Olexandr Isayev, Xiangliang Zhang. Uncertainty-aware Yield Prediction with Multimodal Molecular Features. The 38th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2024). (Acceptance rate of 23.75%, 2342/9862(reviewed), out of 12100 submission).

231. Changsheng Ma, Taicheng Guo, Qiang Yang, Xiuying Chen, Xin Gao, Shangsong Liang, Nitesh Chawla, Xiangliang Zhang. A Property-Guided Diffusion Model for Generating Molecular Graphs. IEEE ICASSP 2024.

230. Qiang Yang, Xiaodong Wu, Xiuying Chen, Xin Gao, Xiangliang Zhang. Think as People: Context-driven Multi-image News Captioning with Adaptive Dual Attention. IEEE ICASSP 2024.

229. Cong Su, Guoxian Yu, Yongqing Zheng, Jun Wang, Zhengtian Wu, Xiangliang Zhang, Carlotta Domeniconi: Causality-Based Fair Multiple Decision by Response Functions. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD) 18(3): 61:1-61:23 (2024)

228. Jiaxuan Liang, Jun Wang, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang, Maozu Guo: Gradient-Based Local Causal Structure Learning. IEEE Transactions on Cybernetics 54(1): 486-495 (2024)

227. Yunfeng Zhao, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Maozu Guo, Xiangliang Zhang, Lizhen Cui: Personalized Federated Few-Shot Learning. IEEE Transactions Neural Networks Learning System. 35(2): 2534-2544 (2024)

226. Xiuying Chen, Shen Gao, Mingzhe Li, Qingqing Zhu, Xin Gao, Xiangliang Zhang: Write Summary Step-by-Step: A Pilot Study of Stepwise Summarization. IEEE ACM Transactions Audio Speech Language Process. 32: 1406-1415 (2024)

2023

225. Manal Alshehri and Xiangliang Zhang. Forgetting User Preference in Recommendation Systems with Label-Flipping. The 2023 IEEE International Conference on Big Data, Dec 15-18, 2023 @ Sorrento, Italy (Regular Paper, 92 out of 526 submissions = 17%)

224. Zhenwen Liang, Wenhao Yu, Tanmay Rajpurohit, Peter Clark, Xiangliang Zhang, Ashwin Kalyan. Let GPT be a Math Tutor: Teaching Math Word Problem Solvers with Customized Exercise Generation. EMNLP 2023, Singapore from Dec 6th to Dec 10th, 2023.

223. Zhenwen Liang, Tianyu Yang, Jipeng Zhang, Xiangliang Zhang. UniMath: A Foundational and Multimodal Mathematical Reasoner. EMNLP 2023, Singapore from Dec 6th to Dec 10th, 2023.

222. Taicheng Guo, Kehan Guo, Bozhao Nan, Zhenwen Liang, Zhichun Guo, Nitesh V. Chawla, Olaf Wiest, Xiangliang Zhang. What can large language models do in chemistry? A comprehensive benchmark on eight tasks. NeurIPS 2023 Datasets and Benchmarks track. (Acceptance rate 32.7%, out of 987 submission).

221. Ziyi Kou, Saurav Manchanda, Shih-Ting Lin, Min Xie, Haixun Wang and Xiangliang Zhang. Modeling Sequential Collaborative User Behaviors for Seller-aware Next Basket Recommendation. CIKM 2023 proceeding. (Acceptance rate of 24%, 354 out of 1472 FULL paper submissions).

220. Zhenwei Tang, Shichao Pei, Xi Peng, Fuzhen Zhuang, Xiangliang Zhang and Robert Hoehndorf. Neural Multi-hop Logical Query Answering with Concept-level Answers. The 22nd International Semantic Web Conference (ISWC 2023).

219. Shichao Pei, Ziyi Kou, Qiannan Zhang, Xiangliang Zhang. Few-shot Low-resource Knowledge Graph Completion with Multi-view Task Representation Generation. KDD 2023. Long Beach, CA. Aug 6-13, 2023. (acceptance rate = 313/1416 = 22%)

218. Qiang Yang, Changsheng Ma, Qiannan Zhang, Xin Gao, Chuxu Zhang, Xiangliang Zhang. Counterfactual Learning on Heterogeneous Graphs with Greedy Perturbation. KDD 2023. Long Beach, CA. Aug 6-13, 2023. (acceptance rate = 313/1416 = 22%)

217. Xiuying Chen, Guodong Long, Chongyang Tao, Mingzhe Li, Xin Gao, Chengqi Zhang, Xiangliang Zhang. Improving the Robustness of Summarization Systems with Dual Augmentation. ACL 2023. Toronto, Canada. July 9-14, 2023.

216. Zhenwen Liang, Jipeng Zhang, Kehan Guo, Xiaodong Wu, Jie Shao, Xiangliang Zhang. Compositional Mathematical Encoding for Math Word Problems. Findings of ACL 2023.

215. Shichao Pei, Qiannan Zhang, Xiangliang Zhang. Few-shot Low-resource Knowledge Graph Completion with Reinforced Task Generation. Findings of ACL 2023.

214. Ziyi Kou, Shichao Pei, Yijun Tian, Xiangliang Zhang. Character As Pixels: A Controllable Prompt Adversarial Attacking Framework for Black-Box Text Guided Image Generation Models. In the proceedings of The 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-23). 19th-25th August 2023. Macao, S.A.R. (Main track, Acceptance rate = 15%)

213. Zhichun Guo,  Kehan Guo, Bozhao Nan, Yijun Tian, Roshni Iyer, Yihong Ma, Olaf Wiest, Xiangliang Zhang, Wei Wang, Chuxu Zhang, Nitesh Chawla. Graph-based Molecular Representation Learning. In the proceedings of The 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-23). 19th-25th August 2023. Macao, S.A.R. (Survey)

212. Xiuying Chen, Mingzhe Li, Shen Gao, Xin Cheng, Qiang Yang, Qishen Zhang, Xin Gao and Xiangliang Zhang. A Topic-aware Summarization Framework with Different Modal Side Information. In the proceedings of SIGIR 2023 (Full paper, Acceptance rate = 165/822 = 20.1%)

211. Zhenwei Tang, Griffin Floto, Armin Toroghi, Shichao Pei, Xiangliang Zhang and Scott Sanner. LogicRec: Recommendation with Users’ Logical Requirements. In the proceedings of SIGIR 2023 (Short paper, Acceptance rate = 154/613 = 25.12%)

210. Taicheng Guo, Lu Yu, Basem Shihada, Xiangliang Zhang. Few-shot News Recommendation via Cross-lingual Transfer. In the proceedings of The Web Conference 2023. Texas, USA on April 30 – May 4 2023. (Acceptance rate = 19.2%, 365 out of 1900 submissions)

209. Yijun Tian, Chuxu Zhang, Zhichun Guo, Xiangliang Zhang, Nitesh Chawla. Learning MLPs on Graphs: A Unified View of Effectiveness, Robustness, and Efficiency. Accepted (notable-top-25%) by the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR 2023). Kigali, Rwanda, May 1-5, 2023.

208. Qiannan Zhang, Shichao Pei, Qiang Yang, Chuxu Zhang, Nitesh Chawla, Xiangliang Zhang. Cross-domain Few-shot Graph Classification with a Reinforced Task Coordinator. In the proceedings of the Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023). Feb 7-14, 2023 Washington DC. (Acceptance rate = 19.6% (1,721 of 8,777 submissions))

207. Hongyan Bao,  Yufei Han,  Yujun Zhou,  Xin Gao,  Xiangliang Zhang. Towards Efficient and Domain-Agnostic Evasion Attack with High-dimensional Categorical Inputs. In the proceedings of the Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023). Feb 7-14, 2023 Washington DC. (Acceptance rate = 19.6% (1,721 of 8,777 submissions))

206. Xiaoting Lyu, Yufei Han, Wei Wang, Jingkai Liu, Bin Wang, Jiqiang Liu, Xiangliang Zhang. Poisoning with Cerberus: Stealthy and Colluded Backdoor Attack against Federated Learning. In the proceedings of the Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023). Feb 7-14, 2023 Washington DC. (Acceptance rate = 19.6% (1,721 of 8,777 submissions))

205. Zhenwen Liang, Jipeng ZHANG,  Lei Wang, Yan Wang, Jie Shao, Xiangliang Zhang. Generalizing Math Word Problem Solvers via Solution Diversification. In the proceedings of the Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023). Feb 7-14, 2023 Washington DC. (Acceptance rate = 19.6% (1,721 of 8,777 submissions))

204. Xiuying Chen, Mingzhe Li, Jiayi Zhang, Xiaoqiang Xia, Chen Wei, Jianwei Cui, Xin Gao, Xiangliang Zhang, Rui Yan. Learning towards Selective Data Augmentation for Dialogue Generation. In the proceedings of the Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023). Feb 7-14, 2023 Washington DC. (Acceptance rate = 19.6% (1,721 of 8,777 submissions))

203. Qiang Yang, Changsheng Ma, Qiannan Zhang, Xin Gao, Chuxu Zhang, Xiangliang Zhang. Interpretable Research Interest Shift Detection with Temporal Heterogeneous Graphs. ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2023). Singapore February 27 to March 3, 2023.

202. Xiaochuan Gou, Xiangliang Zhang. Telecommunication Traffic Forecasting via Multi-task Learning. ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2023). Singapore February 27 to March 3, 2023.

2022

201. Helene Orsini, Hongyan Bao, Yujun Zhou, Xiangrui Xu, Yufei Han, Longyang Yi, Wei Wang, Xin Gao, and Xiangliang Zhang. AdvCat: Domain-Agnostic Robustness Assessment for Cybersecurity-Critical Applications with Categorical Inputs. The 2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data 2022). Regular paper. December 17-20, 2022, Osaka, Japan

200. Xiaochuan Gou, Peng Han, and Xiangliang Zhang. QuoGNN: Quotient Graph Neural Network for Urban Flow Forecasting. The 2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data 2022). Short paper. December 17-20, 2022, Osaka, Japan

199. Zhenwen Liang, Jipeng Zhang and Xiangliang Zhang. Analogical Math Word Problems Solving with Enhanced Problem-Solution Association. EMNLP 2022

198. Xiuying Chen, Mingzhe Li, Shen Gao, Rui Yan, Xin Gao and Xiangliang Zhang. Scientific Paper Extractive Summarization Enhanced by Citation Graphs. EMNLP 2022

197. Youssef Sherif Mansour Mohamed, Shyma Yaser Alhuwaider, Mohamed Abdelfattah, Feifan Li, Kenneth Ward Church, Xiangliang Zhang and Mohamed Elhoseiny. ArtELingo: A Million Emotion Annotations of WikiArt with Emphasis on Diversity over Language and Culture. EMNLP 2022

196. Xiuying Chen, Mingzhe Li, Xin Gao, Xiangliang Zhang. Towards Improving Faithfulness in Abstractive Summarization. NeurIPS 2022.

195. Changsheng Ma, Qiang Yang, Xin Gao, Xiangliang Zhang. DEMO: Disentangled Molecular Graph Generation via an Invertible Flow Model. A full paper by CIKM 2022.

194. Manal Abdulaziz Alshehri, Xiangliang Zhang. Generative Adversarial Zero-Shot Learning for Cold-Start News Recommendation. A full paper by CIKM 2022.

193. Lu Yu, Shichao Pei, Feng Zhu, Longfei Li, Jun Zhou, Chuxu Zhang, Xiangliang Zhang. A Biased Sampling Method for Imbalanced Personalized Ranking. A full paper by CIKM 2022.

192. Chunhui Zhang, Chao Huang, Youhuan Li, Xiangliang Zhang, Yanfang Ye, Chuxu Zhang. Look Twice as Much as You Say: Scene Graph Contrastive Learning for Self-Supervised Image Caption Generation. A full paper by CIKM 2022.

191. Qiannan Zhang, Xiaodong Wu, Qiang Yang, Chuxu Zhang, Xiangliang Zhang. Few-shot Heterogeneous Graph Learning via Cross-domain Knowledge Transfer. KDD 2022 Research Track. August 14-18, 2022, in Washington, DC (Acceptance Rate:  254/1695  = 15%)

190. Chongsheng Zhang, Bin Wang, Ke Chen, Ruixing Zong, Bofeng Mo, Yi Men, George Almpanidis, Shanxiong Chen, Xiangliang Zhang. Data-Driven Oracle Bone Rejoining: A Dataset and Practical Self-Supervised Learning Scheme. KDD 2022 Applied Data Science Track. August 14-18, 2022, in Washington, DC. (Acceptance Rate: 195/753 = 26%)

189. Zhenwei Tang, Shichao Pei, Zhao Zhang, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Robert Hoehndorf, Xiangliang Zhang. Positive-Unlabeled Learning with Adversarial Data Augmentation for Knowledge Graph Completion. The 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2022). (acceptance rate =15%, 681 out of 4535 submissions).

188. Chuxu Zhang, Kaize Ding, Jundong Li, Xiangliang Zhang, Yanfang Ye, Nitesh Chawla, Huan Liu. Few-Shot Learning on Graphs: A Survey. The 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence – Survey Track. (IJCAI 2022).

187. Xiuying Chen, Hind Alamro, Mingzhe Li, Shen Gao, Rui Yan, Xin Gao and Xiangliang Zhang. Target-aware Abstractive Related Work Generation with Contrastive Learning. SIGIR 2022. 

186. Zhenwen Liang, Jipeng Zhang, Lei Wang, Wei QIN, Yunshi Lan, Jie Shao, Xiangliang Zhang. MWP-BERT: Numeracy-Augmented Pre-training for Math Word Problem Solving. The Findings of NAACL 2022.

185. Reem Alghamdi, Zhenwen Liang, Xiangliang Zhang. ArMATH: a Dataset for Solving Arabic Math Word Problems. The 13th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022). The dataset is available at GitHub

184. Hongyan Bao, Yufei Han, Yujun Zhou, Yun Shen, Xiangliang Zhang. Towards Understanding the Robustness Against Evasion Attack on Categorical Data. ICLR 2022. (Acceptance rate: 1095/3391 = 32.3%)

183. Shichao Pei, Lu Yu, Guoxian Yu and Xiangliang Zhang. Graph Alignment with Noisy Supervision. TheWebConf 2022.  (Acceptance rate: 323/1822 =17.7%)

182. Xiuying Chen, Mingzhe Li, Shen Gao, Zhangming Chan, Dongyan Zhao, Xin Gao, Xiangliang Zhang, Rui Yan. Follow the Timeline! Generating Abstractive and Extractive Timeline Summary in Chronological Order. ACM Transactions on Information Systems (TOIS). February 2022.

181. Qiannan Zhang, Xiaodong Wu, Qiang Yang, Chuxu Zhang, Xiangliang Zhang. HG-Meta: Graph Meta-learning over Heterogeneous Graphs. SIAM International Conference on Data Mining (SDM 2022) (acceptance rate: 83/298 = 27.8%).

180. Wei Wang, Xiangyu Wei, Xiaoyang Suo, Bin Wang, Hao Wang, Hong-Ning Dai, Xiangliang Zhang. HGATE: Heterogeneous Graph Attention Auto-Encoders. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE). 2022

179. Lu Yu, Shichao Pei, Lizhong Ding, Jun Zhou, Longfei Li, Chuxu Zhang, Xiangliang Zhang. SAIL: Self-Augmented Graph Contrastive Learning. The Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2022) (acceptance rate = 1349/9020 = 15%)

178. Peng Han, Peilin Zhao, Chan Lu, Junzhou Huang, Jiaxiang Wu, Shuo Shang, Bin Yao, Xiangliang Zhang. GNN-Retro: Retrosynthetic planning with Graph Neural Networks. The Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2022) (acceptance rate = 1349/9020 = 15%)

177. Qiang Yang, Qiannan Zhang, Chuxu Zhang, Xiangliang Zhang. Interpretable Relation Learning on Heterogeneous Graphs. The Fifteenth International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2022). (acceptance rate = 159/786 = 20.23%)

2021

176. Tong Chen; Hongzhi Yin; Jie Ren; Zi Huang; Xiangliang Zhang; Hao Wang. Uniting Heterogeneity, Inductiveness, and Efficiency for Graph Representation Learning.  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2021.

175. Rongyu Lin, Peng Han, Yue Wang, Ronghui Lin, Yi Lu, Zhiyuan Liu, Xiangliang Zhang, Xiaohang Li. Low resistance asymmetric III-nitride tunnel junctions designed by machine learning. Nanomaterial. 2021, 11(10), 2466

174. Zhenwen Liang, Xiangliang Zhang. Data-Efficient Language Shaped Few-shot Image Classification. In Findings of EMNLP 2021.

173. Changsheng Ma, Xiangliang Zhang. GF-VAE: A Flow-based Variational Autoencoder for Molecule Generation. A full paper at the CIKM 2021 conference (Acceptance rate = 271/1251 = 21.7%).

172. Shichao Pei, Lu Yu, Xiangliang Zhang. Set-aware Entity Synonym Discovery with Flexible Receptive Fields.  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE).

171. Zhuo Yang, Yufei Han and Xiangliang Zhang. Attack Transferability Characterization for Adversarially Robust Multi-label Classification.  ECML/PKDD 2021. Virtual Conference. Aug 13-17, 2021. (Acceptance Rate = 147/685 = 21%)

170. Peng Han, Jin Wang, Di Yao, Shuo Shang, and Xiangliang Zhang. A Graph-based Approach for Trajectory Similarity Computation in Spatial Networks.  ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2021). Virtual Conference. Aug 14-18, 2021. (Acceptance Rate = 238/1541 = 15.4%)

169. Junliang Yu, Hongzhi Yin, Min Gao, Xin Xia, Xiangliang Zhang, and Quoc Viet Hung Nguyen. Socially-Aware Self-Supervised Tri-Training for Recommendation.  ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2021)​. Virtual Conference, Aug 14-18, 2021. (Acceptance Rate = 238/1541 = 15.4%)

168. Zhize Li, Hongyan Bao, Xiangliang Zhang, Peter Richtarik. PAGE: A Simple and Optimal Probabilistic Gradient Estimator for Nonconvex Optimization. The 38th International Conference on Machine Learning (ICML 2021)​ Long presentation. (acceptance rate of 21.5%, (166 long +1018 short)/5513 )

167. Xiuying Chen, Hind Alamro, Mingzhe Li, Shen Gao, Xiangliang Zhang, Dongyan Zhao and Rui Yan. Capturing Relations between Scientific Papers: An Abstractive Model for Related Work Section Generation. The ACL-IJCNLP 2021​ main conference.

166. Zhenwen Liang, Xiangliang Zhang.  Solving Math Word Problems with Teacher Supervision.  The 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2021) Montreal-themed Virtual Reality, 21st -26th August, 2021​ (acceptance rate of 13.9%, 587/4204)

165. Xiangliang Zhang, Qiang Yang, Somayah Albaradei, Xiaoting Lyu, Hind Alamro, Adil Salhi, Changsheng Ma, Manal Alshehri, Inji Ibrahim Jaber, Faroug Tifratene, Wei Wang, Takashi Gojobori, Carlos M. Duarte, Xin Gao. Rise and Fall of the Global Conversation and Shifting Sentiments During the COVID-19 Pandemic.  Nature’s Humanities and Social Sciences Communications.​ 2021. [PDF​]

164. Duarte, Carlos M.; Chapuis, Lucille; Collin, Shaun P.; Costa, Daniel P.; Devassy, Reny P.; Eguiluz, Victor M.; Erbe, Christine; Gordon, Timothy A. C.; Halpern, Benjamin S.; Harding, Harry R.; Havlik, Michelle N.; Meekan, Mark; Merchant, Nathan D.; Miksis-Olds, Jennifer L.; Parsons, Miles; Predragovic, Milica; Radford, Andrew N.; Radford, Craig A.; Simpson, Stephen D.; Slabbekoorn, Hans; Staaterman, Erica; Van Opzeeland, Ilse C.; Winderen, Jana; Zhang, Xiangliang; Juanes, Francis. The soundscape of the Anthropocene oceanScience. Vol 371, Issue 6529. 05 February 2021​. 

Underwater Noise Pollution is Disrupting Ocean Life – But We Can Fix It.
In the Media [Time Magazine] [Reuters] [Yahoo! News] [Gulf News] [BBC News​]

163. Zhuo Yang, Yufei Han, and Xiangliang Zhang. Characterizing the Evasion Attackability of Multi-label Classifiers. The Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2021)  (acceptance rate of 21%, 1692/7911).

162. Lin Xiao, Xiangliang Zhang, Chi Huang, Mingyang Song and Liping Jing. Does Head Label Help for Long-Tailed Multi-Label Text Classification. The Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2021)  (acceptance rate of 21%, 1692/7911).

161. Xin Xia, Hongzhi Yin, Junliang Yu, Qinyong Wang, Lizhen Cui, and Xiangliang Zhang. Self-Supervised Hypergraph Convolutional Networks for Session-based Recommendation. The Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2021)​ ​ (acceptance rate of 21%, 1692/7911).

160. Yuanlin Yang, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang. Deep Multi-type Objects Muli-view Multi-instance Multi-label Learning.  SIAM Conference on Data Mining (SDM), Virtual Conference, April 29 – May 1, 2021 (acceptance rate of 21%, 85/400).

159. Shijie Zhang, Hongzhi Yin, Tong Chen, Zi Huang, Lizhen Cui and Xiangliang Zhang. Graph Embedding for Recommendation against Attribute Inference Attacks. The Web Conference 2021 (WWW 2021), April, 2021.  (acceptance rate of 20.6%, 357/1736).

158. Junliang Yu, Hongzhi Yin, Jundong Li, Qinyong Wang, Nguyen Quoc Viet Hung and Xiangliang Zhang. Self-Supervised Multi-Channel Hypergraph Convolutional Network for Social Recommendation. The Web Conference 2021 (WWW 2021), April, 2021.  (acceptance rate of 20.6%, 357/1736).

157. Waqas W. Ahmed, Mohamed Farhat, Xiangliang Zhang, Ying Wu. Deterministic and probabilistic deep learning models for inverse design of broadband acoustic cloak. Regular Article in Physical Review Research. 3 (1), 013142. 2021

156. Muhammad Imran, Hongzhi Yin, Tong Chen, Zi Huang, Xiangliang Zhang, Kai Zheng. DDHH: A Decentralized Deep Learning Framework for Large-scale Heterogeneous Networks. The 37th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2021), Greece, April, 2021. (6-Page Short Paper)

155. Shupeng Gui, Xiangliang Zhang, Pan Zhong, Shuang Qiu, Mingrui Wu, Jieping Ye, Zhengdao Wang, Ji Liu. PINE: Universal deep embedding for graph nodes via partial permutation invariant set functions. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), 2021. 

154. Guoxian Yu, Yeqian Yang, Yangyang Yan, Maozu Guo, Xiangliang Zhang, Jun Wang. DeepIDA: predicting isoform-disease associations by data fusion and deep neural networks.   IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2021.​​

153. Rundong Li, Pinghui Wang, Peng Jia, Xiangliang Zhang, Junzhou Zhao, Jing Tao, Ye Yuan, Xiaohong Guan. Approximately Counting Butterflies in Large Bipartite Graph Streams.  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, 2021.

152. Guoxian Yu, Yuying Xing, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang. Multiview Multi-Instance Multilabel Active Learning.  IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2021.​

151. Peng Han, Shuo Shang, Aixin Sun, Peilin Zhao, Kai Zheng, Xiangliang Zhang. Point-of-Interest Recommendation with Global and Local Context.  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, 2021.

150. Guoxian Yu, Xuanwu Liu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang. Flexible Cross-Modal Hashing.  IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2021.​​

149. An Liu, Yifan Zhang, Xiangliang Zhang, Guanfeng Liu, Yanan Zhang, Zhixu Li, Lei Zhao, Qing Li, Xiaofang Zhou. Representation Learning with Multi-level Attention for Activity Trajectory Similarity Computation. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, 2021.

148. Jinzheng Tu, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Maozu Guo, Xiangliang Zhang. CrowdWT: Crowdsourcing via Joint Modeling of Workers and TasksACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 2021.​​

147. Guoxian Yu, Xia Chen, Carlotta Domeniconi, Jun Wang, Zhao Li, Zili Zhang, Xiangliang Zhang. CMAL: Cost-effective Multi-label Active Learning by Querying Subexamples.  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, 2021.

146. Xuhui Ren, Hongzhi Yin, Tong Chen, Hao Wang, Nguyen Quoc Viet Hung, Zi Huang, Xiangliang Zhang. CRSAL: Conversational recommender systems with adversarial learningACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2021.

2020

145. Uchenna Akujuobi, Jun Chen, Mohamed Elhoseiny, Michael Spranger, and Xiangliang Zhang. Temporal Positive-unlabeled Learning for Biomedical Hypothesis Generation via Risk Estimation. Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020). Virtual-only Conference. (Acceptance rate = 1900 /9454 = 20%).

144. Uchenna Akujuobi, Michael Spranger, Sucheendra K Palaniappan, Xiangliang Zhang. T-PAIR: Temporal Node-pair Embedding for Automatic Biomedical Hypothesis Generation. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, 2020 [DOI].

143. Yingting Yu, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, and Xiangliang Zhang. Partial Multi-Label Learning using Label Compression.  The 20th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2020), November 17-20, 2020, Sorrento, Italy. (Regular paper) (Acceptance rate = 91 (regular)  / 930 submissions = 9.8%).​

142. Shaowei Wei, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, and Xiangliang Zhang. Deep Incomplete Multi-View Multiple Clusterings. The 20th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2020), November 17-20, 2020, Sorrento, Italy. (Regular paper) (Acceptance rate = 91 (regular)  / 930 submissions = 9.8%).

141. Yiqing Wu, Ying Sun, Fuzhen Zhuang, Deqing Wang, Xiangliang Zhang, and Qing He. Mate-path Hierarchical Heterogeneous Graph Convolution Network for High Potential Scholar Recognition. The 20th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2020), November 17-20, 2020, Sorrento, Italy. (short paper) (Acceptance rate = (91 (regular) + 92 (short)) / 930 submissions = 19.7%).

140. Yuanlin Yang, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, and Xiangliang Zhang. Multi-type Objects Multi-view Multi-instance Multi-label Learning. The 20th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2020), November 17-20, 2020, Sorrento, Italy. (short paper) (Acceptance rate = (91 (regular) + 92 (short)) / 930 submissions = 19.7%).​

139. Mubashir Imran, Hongzhi Yin, Tong Chen, Yingxia Shao, Xiangliang Zhang, Xiaofang Zhou: Decentralized Embedding Framework for Large-Scale Networks. The 25th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2020), pp.  425-441, Sep. 24-27, 2020, Jeju, South Korea (Best Student Paper Award).​

138. Chuxu Zhang, Meng Jiang, Xiangliang Zhang, Yanfang Ye, Nitesh V. Chawla: Multi-modal Network Representation Learning. The  26th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2020), pp. 3557-3558​​, August 22 – 27, 2020, San Diego, CA, USA. [Lecture-Style Tutorials]

137. Shichao Pei, Lu Yu, Guoxian Yu, and Xiangliang Zhang. REA: Robust Cross-lingual Entity Alignment Between Knowledge Graphs. The 26th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2020): 2175-2184, August 22 – 27, 2020, San Diego, CA, USA.  (Acceptance rate 216/1279=16.9%).​

136. Yutong Wang, Yufei Han, Hongyan Bao, Yun Shen, Fenglong Ma, Jin Li and Xiangliang Zhang. Attackability Characterization of Adversarial Evasion Attack on Discrete Data. The 26th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2020):1415-1425, August 22 – 27, 2020, San Diego, CA, USA.  (Acceptance rate 216/1279=16.9%).

135. Yuying Xing, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang. Weakly-Supervised Multi-view Multi-instance Multi-label Learning. The 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2020), July 11-17, 2020, Yokohama, Japan.  (Acceptance rate 592/4717=12.6%).

134. Zaiqiao Meng, Shangsong Liang, Xiangliang Zhang, Richard Mccreadie, Idah Ounis. Jointly Learning Representations of Nodes and Attributes for Attributed Networks. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 38(2), 1–32. 2020

133. Peng Jia, Pinghui Wang, Yuchao Zhang, Xiangliang Zhang, Jing Tao, Jianwei Ding, Xiaohong Guan, Don Towsley. Accurately Estimating User Cardinalities and Detecting Super Spreaders over Time. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​.

132. Khalil Elkhalil, Abla Kammoun, Xiangliang Zhang, Mohamed-Slim Alouini, Tareq Al-Naffouri. Risk Convergence of Centered Kernel Ridge Regression with Large Dimensional Data. IEEE Transactions on Signal Processing. 68:1574–1588, 2020.

131. Yufei Han, Xiangliang Zhang. Robust Federated Learning via Collaborative Machine Teaching. In the Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020).  Feb 7-12, 2020, New York. (acceptance rate = 1591/7737 = 20.6%)

130. Shaowei Wei, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang. Multi-View Multiple Clusterings using Deep Matrix Factorization. In the Proceedings of  the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020).​  Feb 7-12, 2020, New York. (acceptance rate = 1591/7737 = 20.6%)

129. Uchenna Akujuobi,  Qiannan Zhang, Han Yufei, Xiangliang Zhang. Recurrent Attention Walk for Semi-supervised Classification. In the Proceedings of  The 13th ACM International WSDM Conference. Feb 3-7, 2020, Houston, Texas. (Acceptance rate =91/615 = 15%)

128. Jinzheng Tu, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang. Attention-Aware Answers of the Crowd. In the Proceedings of SIAM Conference on Data Mining (SDM). May 7 – 9, 2020 Cincinnati, Ohio, U.S. (acceptance rate = 75/312 = 24%)

127. Yujun Chen, Ke Sun, Juhua Pu, Zhang Xiong, Xiangliang Zhang. GraPASA: Parametric Graph Embedding via Siamese Architecture. In Information Sciences. 512: 1442-1457 (2020)

126. Yujun Chen, Juhua Pu, Xingwu Liu, Xiangliang Zhang. Gaussian Mixture Embedding of Multiple Node Roles in Networks. In  WWW Journal. 23(2): 927-950 (2020) [PDF​]

 ​2019

125. Uchenna Akujuobi, Han Yufei, Qiannan Zhang, Xiangliang Zhang. Collaborative Graph Walk for Semi-supervised Multi-Label Node Classification. In the Proceedings of  19th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2019), November 8-11, 2019, Beijing, China (Regular paper, Acceptance rate= 95/1046 = 9.08%).​ ​

124. Basmah Altaf, Uchenna Akujuobi, Lu Yu, Xiangliang Zhang. Dataset Recommendation via Variational Graph Autoencoder. In the Proceedings of 19th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2019), November 8-11, 2019, Beijing, China (Regular paper, Acceptance rate= 95/1046 = 9.08%).​ 

123. Xuanwu Liu, Zhao Li, Jun Wang, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang. Cross-modal Zero-shot Hashing. In the Proceedings of 19th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2019), November 8-11, 2019, Beijing, China (Regular paper, Acceptance rate= 95/1046 = 9.08%).​ 

122. Yujun Chen, Yuanhong Wang, Yutao Zhang, Juhua Pu,  Xiangliang Zhang. AMENDER: an Attentive and Aggregate Multi-layered Network for Dataset Recommendation. In the Proceedings of 19th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2019), November 8-11, 2019, Beijing, China (Short paper, Acceptance rate= 18.5%).​

 121. Huafeng Liu, Liping Jing, Jingxuan Wen, Jian Yu, Xiangliang Zhang. In2Rec: Influence-based Interpretable Recommendation. In the Proceedings of  28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2019), November 3rd-7th, 2019, Beijing, China (Acceptance rate=200/1030=19.4%). 

120. Shichao Pei, Lu Yu, Xiangliang Zhang. Improving Cross-lingual Entity Alignment via Optimal Transport. In the Proceedings of 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2019)​, August 10-16, 2019, Macao, China (Acceptance rate=850/4752=17.9%) [PDF][Bib][Slides]

119. Xia Chen , Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Zhao Li, Xiangliang Zhang. ActiveHNE: Active Heterogeneous Network Embedding. In the Proceedings of 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2019)​​,  August 10-16, 2019, Macao, China. (Acceptance rate=850/4752=17.9%).

118. Shixin Yao, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang. Multi-View Multiple Clustering. In the Proceedings of 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2019)​​, August 10-16, 2019, Macao, China (Acceptance rate=850/4752=17.9%).

117. Rui Yan, Ran Le, Yang Song, Tao Zhang, Xiangliang Zhang and Dongyan Zhao. Interview Choice Reveals Your Preference on the Market:To Improve Job-Resume Matching through Profiling Memories. In the Proceedings of the 25th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2019) ,   August 4 – 8, 2019 Anchorage, Alaska, USA  (Acceptance rate ~170/1200=14.2%).

116. Shichao Pei, Lu Yu, Robert Hoehndorf, Xiangliang Zhang. Semi-Supervised Entity Alignment via Knowledge Graph Embedding with Awareness of Degree Difference.  In the Proceedings of TheWebConf 2019 (previously known as WWW conference),  May 13-17, San Francisco, CA, USA (short paper, acceptance rate ~ 20%) [PDF][Bib][Slides​][Code​]

115. Qiaoyu Tan, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang. Individuality and Commonality based Multi-View Multi-Label Learning. In IEEE Transactions on Cybernetics. 2019.

114. ​Guolei Sun, Xiangliang Zhang. A Novel Framework for Node/Edge Attributed Graph Embedding. In the Proceedings of the 23rd  Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2019), 14-17 April 2019, Macau SAR, China (regular paper, acceptance rate = 140/567 =24.7%).

113. Yuehui Wang,  Guoxian Yu,  Jun Wang,  Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang, Maozu Guo.  Selective Matrix Factorization for Multi-Relational Data Fusion.  In the Proceedings of  the 24th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2019),  22-25 April 2019, Chiang Mai, Thailand. 

112. Dongjun Zhai, An Liu,  ShiCheng Chen, Zhixu Li, Xiangliang Zhang. SeqST-Resnet: A Sequential Spatial Temporal ResNet for Task Prediction in Spatial Crowdsourcing.  In the Proceedings of the 24th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2019),  22-25 April 2019, Chiang Mai, Thailand. 

111. Xing Liu, Jiqiang Liu, Sencun Zhu, Wei Wang, Xiangliang Zhang. Privacy Risk Analysis and Mitigation of Analytics Libraries in the Android Ecosystem.  IEEE Transactions on Mobile Computing, 2019 [PDF][Bib]. 

110. Lu Yu, Chuxu Zhang,  Shangsong Liang, and Xiangliang Zhang. Multi-order Attentive Ranking Model for Sequential Recommendation.  In the Proceedings of  the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2019), January 27 – February 1, Honolulu, Hawaii, USA. (Acceptance rate = 1150/7095 = 16.2%) [PDF​][Bib][Slides][Code].​

109. Junzhou Zhao, Shuo Shang, Pinghui Wang, John C.S. Lui, and Xiangliang Zhang. Submodular Optimization Over Streams with Inhomogeneous Decays. In the Proceedings of  the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2019), January 27 – February 1, Honolulu, Hawaii, USA. (Acceptance rate = 1150/7095 = 16.2%) [PDF][Bib][Slides].​

108. Zaiqiao Meng, Shangsong Liang, Hongyan Bao, and Xiangliang Zhang. Co-Embedding Attributed Networks. In the Proceedings of the Twelfth International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2019), February ​11-15, 2019, Melbourne, Australia  (Acceptance rate = 84/511 = 16%) [PDF​​][Bib][Slides][Code​].

107. Junzhou Zhao, Shuo Shang, Pinghui Wang, John C.S. Lui, and Xiangliang Zhang: Tracking Influential Nodes in Time-Decaying Dynamic Interaction Networks. In the Proceedings of  the 35th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2019)​, 8-12 April 2019, Macau SAR, China [PDF​​][Bib][Slides​].

106. Pinghui Wang, Peng Jia, Xiangliang Zhang, Jing Tao, Xiaohong Guan, and Don Towsley: Utilizing Dynamic Properties of Sharing Bits and Registers to Estimate User Cardinalities Over Time. In the Proceedings of  the 35th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2019)​, 8-12 April 2019, Macau SAR, China [PDF​​][Bib][Slides​].

2018

105. Uchenna Akujuobi, Ke Sun, and Xiangliang Zhang:  Mining top-k Popular Datasets via a Deep Generative Model. In the Proceedings of  IEEE Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018 (regular paper, acceptance rate = 98/518 =18.9%)[PDF​][Bib][Slides].

104. Basmah Altaf, Lu Yu, and Xiangliang Zhang: Spatio-Temporal Attention based recurrent neural network for next poi prediction. In the Proceedings of  IEEE Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018 (short paper)[PDF][Bib][Slides].​

103. ​Pinghui Wang, Junzhou Zhao, Xiangliang Zhang, Jing Tao, Xiaohong Guan: SNOD: A Fast Sampling Method of Exploring Node Orbit Degrees for Large Graphs.  Knowledge and Information Systems (KAIS) journal. 61(1): 301-326 (2019)

102. Shangsong Liang, Xiangliang Zhang, Zhaochun Ren and Evangelos Kanoulas: Dynamic Embeddings for User Profiling in Twitter. In Proceedings of the 24th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2018), pp. 1764-1773, London, UK, August 19 – 23, 2018 (long presentation, acceptance rate= 107/ 983 =10.9%) (overall acceptance rate=181/983=18.4%)[PDF][Bib][Slides​].​

101. Yufei Han, Yun Shen, Guolei Sun and Xiangliang Zhang: Multi-label Learning with Highly Incomplete Data via Collaborative Embedding. In Proceedings of the 24th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2018)​, pp. 1494-1503, London, UK, August 19 – 23, 2018  (long presentation, acceptance rate= 107/ 983 =10.9%)(overall acceptance rate=18.4%)[PDF][Bib][Slides​].​

100. Xiangliang Zhang: Mining Streaming and Temporal Data: from Representation to Knowledge. The 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 23rd European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2018)​, pp. 5744-5748, Stockholm, Sweden, July 13-19 2018 (Early Career Spotlight, Invited Submission)[PDF][Bib].​ 

99. Chuxu Zhang, Lu Yu, Xiangliang Zhang, Nitesh Chawla: Task-Guided and Semantic-Aware Ranking for Academic Author-Paper Correlation Inference. The 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 23rd European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2018)​, pp. 3641-3647, Stockholm, Sweden, July 13-19 2018 (acceptance rate= 710/ 3470 = 20.4%)[PDF​][Bib].​ 

98. Lu Yu, Chuxu Zhang, Shichao Pei, Guolei Sun, Xiangliang Zhang: WalkRanker: A Unified Pairwise Ranking Model with Multiple Relations for Item Recommendation. In Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2018), pp. 2596-2603, New Orleans, February 2–7, 2018 (acceptance rate= 933/ 3800 = 24.6%)[PDF][Bib].​ 

97. Chuxu Zhang, Chao Huang, Lu Yu, Xiangliang Zhang, Nitesh Chawla: Camel: Content-Aware and Meta-path Augmented Metric Learning for Author Identification. In Proceedings of the 27th International World Wide Web Conference (WWW 2018) (the Web Conference 2018), pp. 709-718, Lyon, France, Apr 23 – 27, 2018 (acceptance rate = 171/1155=14.8%)[PDF][Bib].​ 

96. Fuzhen Zhuang, Jing Zheng, Jingwu Chen, Xiangliang Zhang, Chuan Shi, Qing He. Transfer collaborative filtering from multiple sources via consensus regularization. In Neural Networks Volume 108, pp. 287-295, December 2018. 

95. Weiqi Wang, An Liu, Zhixu Li, Xiangliang Zhang, Qing Li, Xiaofang Zhou. Protecting multi-party privacy in location-aware social point-of-interest recommendation.  World Wide Web,  pp. 1-21, April 2018.

94. Wei Wang,  Zhenzhen Gao, Meichen Zhao, Yidong Li, Jiqiang Liu, Xiangliang Zhang. DroidEnsemble: Detecting Android Malicious Applications with Ensemble of String and Structural Static Features.  IEEE Access, 6: 31798 – 31807, 2018.​​

93. Cecilia Martin, Stephen Parkes, Qiannan Zhang, Xiangliang Zhang, Matthew McCabe, Carlos M. Duarte: Use of Unmanned Aerial Vehicles for Efficient Beach Litter MonitoringMarine Pollution Bulletin. Jun;131(Pt A):662-673, 2018.

92. Yan Chen, Wei Wang, Xiangliang Zhang​: Randomizing SVM against Adversarial Attacks Under Uncertainty. In the Proceedings of the 22nd Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2018)​, pp. 556-568, Melbourne, Australia, June 3rd – 6th, 2018 (regular paper with long presentation, acceptance rate = 59/590=10%).​ 

91. An Liu, Weiqi Wang, Zhixu Li, Guanfeng Liu, Qing Li, Xiaofang Zhou, Xiangliang Zhang: A Privacy-Preserving Framework for Trust-Oriented Point-of-Interest Recommendation. In IEEE Access 6: 393-404, 2018 [PDF][Bib].​

90. Lun Li, Jiqiang Liu, Lichen Cheng, Shuo Qiu, Wei Wang, Xiangliang Zhang, Zonghua Zhang: CreditCoin: A Privacy-Preserving Blockchain-based Incentive Announcement Network for Communications of Smart Vehicles. In IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,​​ 19(7): 2204-2220​, 2018 [PDF][Bib].​

89. Wei Wang, Yuanyuan Li, Xing Wang, Jiqiang Liu, Xiangliang Zhang: Detecting Android malicious apps and categorizing benign apps with ensemble of classifiers. Future Generation Computer Systems, 78: 987-994 (2018)[​PDF][Bib].​ 

88. An Liu, Weiqi Wang, Shuo Shang, Qing Li, Xiangliang Zhang. Efficient Task Assignment in Spatial Crowdsourcing with Worker and Task Privacy Protection. In GeoInformatica, 22(2): 335-362, 2018 [PDF][Bib].

87. Detian Zhang, Chi-Yin Chow, An Liu, Xiangliang Zhang, Qingzhu Ding, Qing Li. Efficient evaluation of shortest travel-time path queries through spatial mashups. In GeoInformatica, 22(1): 3-28, 2018​ [PDF][Bib].​

86. Xing Liu, Jiqiang Liu, Wei Wang, Yongzhong He, Xiangliang Zhang. Discovering and Understanding Android Sensor Usage Behaviors with Data Flow Analysis. In World Wide Web, 21(1): 105–126, 2018 [PDF][Bib].

85. Faisal Kamiran, Sameen Mansha, Asim  Karim, Xiangliang Zhang. Exploiting Reject Option in Classification for Social Discrimination Control​.  In Information Sciences, 425: 18-33​, 2018 [PDF][Bib].

84. Wei Wang, Jiqiang Liu, Georgios Pitsilis, Xiangliang Zhang. Abstracting Massive Data for Lightweight Intrusion Detection in Computer Networks. In Information Sciences, 433-434: 417-430, 2018 [PDF][Bib].

2017​

83. Pinghui Wang, Yiyan Qi, Yu Sun, Xiangliang Zhang, Jing Tao, Xiaohong Guan. Approximately Counting Triangles in Large Graph Streams Including Edge Duplicates with a Fixed Memory Usage. In Proceedings of  Very Large Data Bases (VLDB 2017), 11(2): 162-175, 2017 [PDF][Bib].​ 

82. Pinghui Wang, Junzhou Zhao, Xiangliang Zhang, Zhenguo Li, Jiefeng Cheng, John C.S. Lui, Don Towsley, Jing Tao, Xiaohong Guan. MOSS-5: A Fast Method of Approximating Counts of 5-Node Graphlets in Large Graphs. In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, 30(1): 73-86, 2017 [PDF][Bib].​

81. Chuxu Zhang, Lu Yu, Xiangliang Zhang, Nitesh Chawla: ImWalkMF: Joint Matrix Factorization and Implicit Walk Integrative Learning for Recommendation. In Proceedings of the 2017 IEEE International conference on Big Data (IEEE BigData 2017), pp. 857-866, Boston, December 11-14, 2017 (acceptance rate=79/437=18%) [PDF][Bib].​

80. Gianluca Stringhiniq, Yun Shen, Yufei Han, and Xiangliang Zhang.  MARMITE: Spreading Malicious File Reputation Through Download Graphs. In Proceedings of the 33rd Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC 2017), pp. 91-102, San Juan, Puerto Rico, USA, December 4–8, 2017 (acceptance rate = 48/244 = 19.7%) [PDF][Bib].

79. Uchenna Akujuobi, Xiangliang Zhang: Delve: A Dataset-Driven Scholarly Search and Analysis System. In SIGKDD Explorations,  Vol. 19, Issue 2, pp. 36-46, 2017 [PDF​][Bib].​

78. Chongsheng Zhang, Changchang Liu, Xiangliang Zhang, George Almpanidis: An up-to-date comparison of state-of-the-art classification algorithms. Expert Systems with Applications, 82: 128-150 (2017) ​[PDF][Bib​].

77. Binbin Gu, Zhixu Li, Qiang Yang, Qing Xie, An Liu, Guanfeng Liu, Kai Zheng, Xiangliang Zhang: Web-ADARE: A web-aided data repairing system. Neurocomputing, 253: 201-214 (2017) [PDF][Bib].​

76. Xing Wang, Wei Wang, Yongzhong He, Jiqiang Liu, Zhen Han, Xiangliang Zhang: Characterizing Android apps’ behavior for effective detection of malapps at large scale. Future Generation Computer Systems, 75: 30-45 (2017)​ [PDF][Bib].

75. Basmah Altaf, Faisal Kamiran, Xiangliang Zhang: Modeling Temporal Behavior of Awards Effect on Viewership of Movies. The 2017 Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2017), pp. 724-736, Jeju, South Korea, May 23-26, 2017 (acceptance rate = (45+84)/458=28.2%) [PDF​][Bib].

74. An Liu, Zhi-Xu Li, Guan-Feng Liu, Kai Zheng, Min Zhang, Qing Li, Xiangliang Zhang. Privacy-preserving Task Assignment in Spatial Crowdsourcing, Journal of Computer Science and Technology, 32(5): 905-918 (2017) [PDF​][Bib]

73. Chuxu Zhang, Lu Yu, Yan Wang, Chirag Shah, Xiangliang Zhang, “Collaborative User Network Embedding for Social Recommender Systems“. In Proceedings of 2017 SIAM International Conference on Data Mining (SDM 2017)​, pp. 381-389, Houston, Texas, April 27 – 29, 2017 (acceptance rate = 26%) [PDF][Bib].

72. Abdulhakim A Qahtan, Suojin Wang, Xiangliang Zhang, “KDE-Track: An Efficient Dynamic Density Estimator for Data Streams“. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, vol. 29, no. 3, pp. 642-655, 2017 [PDF][Bib​].​

71. Xiao Liu, An Liu, Xiangliang Zhang, Zhixu Li, Guanfeng Liu, Lei Zhao, Xiaofang Zhou: When Differential Privacy Meets Randomized Perturbation: A Hybrid Approach for Privacy-Preserving Recommender System. The 22nd International Conference on Database Systems for Advanced Applications (​DASFAA 2017), pp. 576-591, Suzhou, China,  March 27th -30th, 2017 [PDF][Bib].

70. Hai Huang, Zonghai Chen, Chengfei Liu, He Huang, Xiangliang Zhang. “An effective suggestion method for keyword search of databases“. In  World Wide Web​, 20(4): 729-747, 2017 [PDF][Bib].​

69. Binbin Gu, Zhixu Li, Xiangliang Zhang, An Liu, Guanfeng Liu, Kai Zheng, Lei Zhao, Xiaofang Zhou. “The Interaction between Schema Matching and Record Matching in Data Integration“. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, vol. 29, no. 1, pp. 186-199, 2017 [PDF][Bib].​

2016

68. Basma Alharbi, Xiangliang Zhang. “Learning from your network of friends: a trajectory representation learning model based on online social ties“. In Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2016), 781-786, Barcelona, December 12-15, 2016 (acceptance rate=19.6%) [PDF][Bib].

67. Ibrahim Alabdulmohsin, Yufei Han, Yun Shen, Xiangliang Zhang. “Contentagnostic Malware Detection in Heterogeneous Malicious Distribution Graph”. Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2016), pp. 2395-2400, Indianapolis,  October 24-28, 2016 (acceptance rate=270/935=28.9%) [PDF][Bib].

66. Mustafa Mousa, Xiangliang Zhang, Christian Claudel. “Flash Flood Detection in Urban Cities Using Ultrasonic and Infrared Sensors”​. In IEEE Sensors Journal​ 16(19): 7204 – 7216, 2016 [PDF][Bib].

65. Basma Alharbi, Abdulhakim A Qahtan, Xiangliang Zhang, “Minimizing User Involvement for Learning Human Mobility Patterns from Location Traces“. Proceedings of the 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2016), pp. 865-871, Phoenix, Arizona, February 12-17, 2016 (regular paper, acceptance rate=549/2132=25.7%) [PDF][Bib].

64. Ibrahim Alabdulmohsin, Moustapha Cisse, Xin Gao, Xiangliang Zhang, “Large Margin Classification with Indefinite Similarities”. Machine Learning Journal, 103(2), 215-237, 2016 [PDF​][Bib].

63. Qing Xie, Su Wang, Jia Zhu, Xiangliang Zhang, “Modeling and Predicting AD Progression by Regression Analysis of Sequential Clinical Data”. Neurocomputing, vol. 195, pp. 50-55, 2016 [PDF][Bib].​

62. Qing Xie, Xiangliang Zhang, Zhixu Li, Xiaofang Zhou, “Optimizing Cost of Continuous Overlapping Queries over Data Streams by Filter Adaption”. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, vol. 28, no. 5, pp.1258-1271, 2016 [PDF​][Bib]. 

61. Ibrahim Alabdulmohsin, Moustapha Cisse,  Xiangliang Zhang, “Is Attribute-Based Zero-Shot Learning an Ill-Posed Strategy?​”. Proceedings of the 2016 European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD 2016)​​, pp. 749-760, Riva del Garda, Italy, September 19-23, 2016 (acceptance rate=28%) [PDF][Bib].

60. Jian Zhou, Zhixu Li, Binbin Gu, Qing Xie, Jia Zhu, Xiangliang Zhang, Guoliang Li, “CrowdAidRepair: A Crowd-Aided Interactive Data Repairing Method”. Proceedings of the 21st International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2016), pp. 51-66, Dallas, TX, USA, April 16-19, 2016 [PDF][Bib].

59. Xinran Liu, Xingwu Liu, Yuanhong Wang, Juhua Pu, Xiangliang Zhang, “Detecting Anomaly in Traffic Flow from Road Similarity Analysis”. Proceedings of the 17th International Conference on Web-Age Information Management (WAIM 2016), pp. 92-104, Nanchang, China, June 3-5, 2016  [PDF][Bib]. 

2015

58. Abdulhakim A Qahtan, Basma Alharbi, Suojin Wang, Xiangliang Zhang, “A PCA-Based Change Detection Framework for Multidimensional Data Streams”. Proceedings of the 21st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2015), pp. 935 – 944, Sydney, Australia, August 10-13, 2015 (acceptance rate=159/819=19.4%) [PDF][Code][Bib].

57. Zhixu Li, Lu Qin, Hong Cheng, Xiangliang Zhang, Xiaofang Zhou, “TRIP: An Interactive Retrieving-Inferring Data Imputation Approach”.  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, vol. 27, no. 9, pp.2550 – 2563, 2015 [PDF][Bib​].​

56. Chengbin Peng, Zhihua Zhang, Ka-Chun Wong, Xiangliang Zhang, David Keyes, “A Scalable Community Detection Algorithm for Large Graphs Using Stochastic Block Models”. Proceedings of the 24th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2015)​​, pp. 2090 – 2096,  Buenos Aires, Argentina, July 25-31, 2015 (regular paper, acceptance rate=575/1996=28.8%) [PDF][Bib].

55. Ibrahim M Alabdulmohsin, Xin Gao, Xiangliang Zhang, “Efficient Active Learning of Halfspaces via Query Synthesis”. Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2015)​, pp. 2483 – 2489, Austin, Texas, January 25–29, 2015 (regular paper, acceptance rate=531/1991=26.7%) [PDF][Code][Bib].

54. Zhixu Li, Xiangliang Zhang, Hai Huang, Qing Xie, Jia Zhu, Xiaofang Zhou, “Addressing Instance Ambiguity in Web Harvesting”. Proceedings of the 18th International Workshop on the Web and Databases (WebDB 2015), pp. 6-12, Melbourne, Australia, May 2015 (acceptance rate=9/31=29%)​[PDF][Bib].

2014

53. Ibrahim M Alabdulmohsin, Xin Gao, Xiangliang Zhang, “Support vector machines with indefinite kernels”. Proceedings of the 6th Asian Conference on Machine Learning (ACML 2014), pp. 32-47, Nha Trang, Vietnam, November 26-28, 2014 [PDF][Bib].

52. Wei Wang, Xing Wang, Dawei Feng, Jiqiang Liu, Zhan Han, Xiangliang Zhang, “Exploring Permission-induced Risk in Android Applications for Malicious Application Detection”. IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), vol. 9, no. 11, pp. 1869-1882, 2014 [PDF​][Bib].​​​ 

51. Ibrahim M Alabdulmohsin, Xin Gao, Xiangliang Zhang, “Adding Robustness to Support Vector Machines Against Adversarial Reverse Engineering”. Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2014), pp. 231-240, Shanghai, China, November 3-7, 2014 (full paper, acceptance rate=95/457=20.8%) [PDF][Bib].​​

50. Wei Wang, Thomas Guyet, Rene Quiniou, Marie-Odile Cordier, Florent Masseglia, Xiangliang Zhang, “Autonomic Intrusion Detection: Adaptively Detecting Anomalies over Unlabeled Audit Data Streams in Computer Networks”. Knowledge-Based Systems​ (IF (2012) =4.104), vol. 70, no. 11, pp. 103-117, 2014 [PDF][Bib].

49. Salvatore Ruggieri, Sara Hajian, Faisal Kamiran, Xiangliang Zhang, “Anti-discrimination Analysis Using Privacy Attack Strategies”. Proceedings of European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD 2014), pp. 694-701, Nancy, France, September 15-19, 2014 (acceptance rate=115/483=23.8%) [PDF][Bib].​

48. Qing Xie, Chaoyi Pang, Xiaofang Zhou, Xiangliang Zhang, Ke Deng, “Maximum Error-bounded Piecewise Linear Representation for Online Stream Approximation​“.  The VLDB Journal​, vol. 23, no. 6, pp. 915-937, 2014 [PDF][Bib].

47. Xiangliang Zhang, Cyril Furtlehner, Cécile Germain, Michèle Sebag, “Data Stream Clustering with Affinity Propagation“. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)​, vol. 26, no. 7, pp. 1644-1656, 2014 [PDF][Bib].​

46. Dan Williams, Shuai Zheng, Xiangliang Zhang, Hani Jamjoom, “TideWatch: Fingerprinting the Cyclicality of Big Data Workloads”. Proceedings of 33rd Annual IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM 2014), pp. 2031-2039, Toronto, Canada, April 27 – May 2, 2014 (regular paper in the main conference, acceptance rate=320/1645=19.4%) [PDF][Bib].

45.  Zhixu Li, Shuo Shang, Qing Xie, Xiangliang Zhang, “Cost Reduction for Web-based Data Imputation”. Proceedings of 19th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2014),  pp. 438-452, Bali, Indonesia, April 21-24, 2014 (full paper) [PDF][Bib].

44. Zhixu Li, Hongsong Li, Haixun Wang, Yi Yang, Xiangliang Zhang, Xiaofang Zhou. “Overcoming Semantic Drift in Information Extraction”. Proceedings of 17th International Conference on Extending Database Technology (EDBT 2014)​, pp. 169-180, Athens, Greece, March 24-28, 2014 (acceptance rate=52/266=19.5%) [PDF][Bib].

43. Basma Alharbi, Xiangliang Zhang, “Exploring the Significance of Human Mobility Patterns in Social Link Prediction”. Proceedings of 29th ACM Symposium On Applied Computing (SAC 2014), pp. 604-609, Gyeongju, Korea, March 24 – 28, 2014 (Social Network and Media Analysis Track) [PDF​][Bib​].

2013

42. Xiaoyu Chen, Dongming Wang, Xiangliang Zhang, “Foreword to the Special Focus on Mathematics, Data and Knowledge“. Mathematics in Computer Science​, Springer, vol.7, no.4, pp. 379-386, 2013 [PDF][Bib].

41. Toon Calders, Asim Karim, Faisal Kamiran, Wasif Ali, Xiangliang Zhang, “Controlling Attribute Effect in Linear Regression”. Proceedings of 13th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2013), pp. 71-80, Dallas, Texas, December 7-10, 2013 (regular paper, acceptance rate=94/809=11.6%) [PDF][Bib].

40. Rajesh Chowdhary, Boris R. Jankovic, Rachel V. Stankowski, John A.C. Archer, Xiangliang Zhang, Xin Gao, Vladimir B. Bajic, “Automated Mining of Disease-Specific Protein Interaction Networks Based on Biomedical Literature​“​. Biological Data Mining and Its Applications in Healthcare, Chapter 14, pp. 393-415, Eds: Xiao-Li Li, See-Kiong Ng and Jason Wang, World Scientific Publishing Company (Invited Book chapter), ISBN: 978-981-4551-00-7, 2013. ​

39. Qing Xie, Shuo Shang, Bo Yuan, Chaoyi Pang, Xiangliang Zhang, “Local Correlation Detection with Linearity Enhancement in Streaming Data”. Proceedings of 22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2013), pp. 309-318, San Francisco, CA, October 27-November 1, 2013 (full paper, acceptance rate=143/848=16.9%) [PDF​​][Bib].​

38. Xiangliang Zhang, Tak Man Desmond Lee, Georgios Pitsilis, “Securing Recommender Systems against Shilling Attacks Using Social-based Clustering“. Journal of Computer Science and Technology, Springer, vol.28, no.4, pp. 616-624, 2013 (invited submission) [PDF][Bib]. 

37. Chun Pong Lau, Xiangliang Zhang, Basem Shihada, “Video Quality Prediction over Wireless 4G”. Proceedings of 17th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2013), pp. 414-425, LNAI 7819, Gold Coast, Australia, April 14-17, 2013 (regular paper with long presentation, acceptance rate=39/344=11.3%) [PDF][Bib]. 

2012

36. Faisal Kamiran, Asim Karim, and Xiangliang Zhang, “Decision Theory for Discrimination-aware Classification”​. Proceedings of 12th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2012), pp. 924-929, Brussels, Belgium, December 10-13, 2012 (acceptance rate= 151/756=19.97%) [PDF][Bib]. 

35. Chengbin Peng, Ka-Chun Wong, Alyn Rockwood, Xiangliang Zhang, Jinling Jiang, and David Keyes, “​Multiplicative Algorithms for Constrained Non-negative Matrix Factorization”. Proceedings of 12th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2012), pp. 1068-1073, Brussels, Belgium, December 10-13, 2012 (acceptance rate=151/756=19.97%) [PDF][Bib].​

34. Abdulhakim Qahtan, Xiangliang Zhang, Suojin Wang, “Efficient Estimation of Dynamic Density Functions with an Application to Outlier Detection”. Proceedings of 21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2012), pp. 2159-2163, Maui, Hawaii, October 29-November 2, 2012 (acceptance rate=302/1088=27.7%) [PDF​][Bib].​

33. Han Liu, Xiangliang Zhang, Alyn Rockwood, “A Direction Change-Based Algorithm for Polygonal Approximation”​. Proceedings of 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2012)​, pp. 3586-3589, Tsukuba Science City, Japan, November 11-15, 2012 [PDF][Bib]. 

32. Chongsheng Zhang, Florent Masseglia, Xiangliang Zhang, “Discovering Highly Informative Feature Set over High Dimensions”. Proceedings of 24th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2012), pp. 1059-1064, (ICTAI 2012), Athens, Greece, November 7-9, 2012 [Bib]. ​​

31. Chongsheng Zhang, Florent Masseglia, Xiangliang Zhang, “Modeling and Clustering Users with Evolving Profiles in Usage Streams”. Proceedings of 19th International Symposium on Temporal Representation and Reasoning (TIME 2012), pp. 133-140, Leicester, UK, September 12-14, 2012 [Bib]. 

30. Hengjie Song, Ruoxue Liao, Xiangliang Zhang, Chunyan Miao, Qiang Yang​, “A Mouse-Trajectory Based Model for Predicting Query-URL Relevance”. Proceedings of 26th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2012)​, pp. 143-149, Toronto, Ontario, Canada, July 22-26, 2012 (acceptance rate=294/1129=26%) [PDF​][Bib].

29.​ Xiangliang Zhang, Zon-Yin Shae, Shuai Zheng, Hani Jamjoom, “Virtual Machine Migration in an Over-committed Cloud”. Proceedings of 13th IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS 2012)​, pp. 196-203, Maui, Hawaii, April 16 -20, 2012 (long technical paper, acceptance rate=55/210=26.2%) [PDF][Bib]. 

28.​ Wei Wang, Xiangliang Zhang, Wenchang Shi, Shiguo Lian, Dengguo Feng, “Understanding and Analyzing Network Traffic”. IEEE Network, G​uest Editorial, pp. 4-5, January 2012 [PDF][Bib].​

2011

27.​ Shuai Zheng, Zon-Yin Shae, Xiangliang Zhang, Hani Jamjoom, and Liana Fong, “Analysis and Modeling of ​Social Influence in High Performance Computing Workloads”. Proceedings of 17th International European Conference on Parallel and Distributed Computing (Euro-Par 2011)​, pp. 193-204, Springer, Bordeaux, France, August 29-September 2, 2011 (acceptance rate=81/271=29.9%) [PDF] [slides][Bib].

26. Georgios Pitsilis, Xiangliang Zhang, Wei Wang, “Clustering Recommenders in Collaborative Filtering Using Explicit Trust Information”. Proceedings of 5th IFIP WG 11.11 International Conference on Trust Management (IFIPTM 2011), Sprin​ger, pp. 82-97, Co​penhagen, Denmark, June 29-July 1, 2011 (full paper) [PDF][Bib].

25. Wei Wang, Xiangliang Zhang, Wenchang Shi, Shiguo Lian, Dengguo Feng, “Network traffic monitoring, analysis and anomaly detection”. IEEE Network, Guest Editorial, pp. 6-7, May 2011 [PDF​][Bib].

24. Wei Wang, Xiangliang Zhang, “High-speed Web Attack Detection through Extracting Exemplars from HTTP Traffic”. Proceedings of 26th Symposium on Applied Computing (SAC 2011)(Security track), ACM Press, pp. 1538-1543, TaiChung, Taiwan, 21-25 March, 2011 (security track acceptance rate=9/41=22%)[Bib].

2010

23. Xiangliang Zhang, Wei Wang, Kjetil Nørvåg, Michèle Sebag, “K-AP: Generating Specified K Clusters by Efficient Affinity Propagation”. Proceedings of 10th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2010), pp. 1187-1192, Sydney, Australia, December 14-17, 2010 (acceptance rate=155/797=19.4%) [PDF​] [Slides] [CODE​][Bib].

22. Cyril Furtlehner, Michèle Sebag, Xiangliang Zhang, “Scaling Analysis of Affinity Propagation”, Physical Review E, vol.81, no.6. 066102 (14 pages), 2010 [PDF][Bib].

21. Wei Wang, Xiangliang Zhang, Georgios Pitsilis, “Abstracting Audit Data for Lightweight Intrusion Detection”. Proceedings of 6th International Conference on Information Systems Security (ICISS 2010), pp. 201-215, Gandhinagar Gujarat, India, LNCS 6503, Springer, 15-19 December 2010 (acceptance rate =14/51=27.5%)[Bib].

20. Xiangliang Zhang, Wei Wang, “Self-adaptive Change Detection in Streaming Data with Non-stationary Distribution”.  Proceedings of 6th International Conference on Advanced Data Mining and Applications (ADMA 2010), pp. 334-345, ChongQing, China, LNCS 6440, Springer 2010, November 19-21, 2010 (oral paper, acceptance rate= 63/361=17.5%)[Bib].

19. Xiangliang Zhang, Cécile Germain-Renaud and Michèle Sebag, “Adaptively Detecting Changes in Autonomic Grid Computing”. Proceedings of 11th ACM/IEEE International Conference on Grid Computing (Grid 2010)​(Autonomic Computational Science Workshop), pp. 387-392, Brussels, Belgium, October 25-29, 2010 [Bib].

18. Xiangliang Zhang, “Contributions to Large Scale Data Clustering and Streaming with Affinity Propagation. Application to Autonomic Grids.”, Ph.D. thesis, INRIA and Université Paris-Sud 11, 2010 [PDF] [Slides].

2009

17. Xiangliang Zhang, Cyril Furtlehner, Julien Perez, Cécile Germain, Michèle Sebag, “Toward Autonomic Grids: Analyzing the Job Flow with Affinity Streaming”. Proceedings of 15th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2009), pp. 987-996, Paris, France, June 28 –July 1, 2009 (acceptance rate=105/561=18.7%) [PDF] [Slides] [Video] [CODE][Bib].

16. Wei Wang, Xiangliang Zhang, Sylvain Gombault, “Constructing Attribute Weights from Audit Data for Effective Intrusion Detection”, Journal of Systems and Software (JSS), Elsevier, vol. 82, no. 12, pp. 1974-1981, 2009 [PDF][Bib].

15. Wei Wang, Xiangliang Zhang, Sylvain Gombault, Svein J. Knapskog, “Attribute Normalization in Network Intrusion Detection”. Proceedings of 10th International Symposium on Pervasive Systems, Algorithms and Networks (I-SPAN 2009), IEEE Press, Kaohxiung, Taiwan, pp. 448-453, Dec 14-16, 2009 [Bib].

14. Xiangliang Zhang, Cyril Furtlehner, Cécile Germain-Renaud and Michèle Sebag, ” G-StrAP: A 2-level Real-time Grid Monitoring System”. Proceedings of 11st Conférence francophone sur l’Apprentissage artificiel (CAp 2009), Hammamet, Tunisia, May 25 -29, 2009.

13. Xiangliang Zhang, Michèle Sebag, Cécile Germain, “Multi-scale Realtime Grid Monitoring with Job Stream Mining”. Proceedings of 9th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid 2009), pp. 420-427, Shanghai, China, May 18-21, 2009 (acceptance rate=57/271=21%) [PDF] [Slides​] [CODE][Bib].

12. Xiaohong Guan, Wei Wang, Xiangliang Zhang, “Fast Intrusion Detection Based on a Non-negative Matrix Factorization Model”. Journal of Network and Computer Applications, Elsevier, vol. 32, no. 1, pp.31-44, 2009 [PDF][Bib].

2008

11. Xiangliang Zhang, Cyril Furtlehner, Michèle Sebag, “Data streaming with Affinity propagation”. Proceedings of European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD 2008), Antwerp, Belgium, pp. 628-643, Lecture Notes in Computer Science 5212, Springer, September 15-19, 2008 (acceptance rate=98/521=18.8%) [PDF​] [Slides] [Video] [CODE][Bib].

10. Xiangliang Zhang, Cyril Furtlehner, Michèle Sebag, “Distributed and Incremental Clustering Based on Weighted Affinity Propagation”. Proceedings of fourth European Starting AI Researcher Symposium (STAIRS 2008), conjunction with ECAI ‘2008, Patras, Greece, pp. 199-210, Volume 179, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, IOS Press, July 21-25, 2008 [Bib].

9. Xiangliang Zhang, Cyril Furtlehner, Michèle Sebag, “Frugal and online affinity propagation”, Proceedings of Conférence francophone sur l’Apprentissage (CAp 2008), Ile de Porquerolles, France, May 29-31, 2008.

8. Xiangliang Zhang, Michèle Sebag, Cécile Germain, “Modelling the jobs of a Grid System”. Proceedings of 16th congrès francophone AFRIF-AFIA Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle (RFIA 2008), Amiens, France, Jan 23-25, 2008 (in French).

7. Wei Wang, Xiaohong Guan and Xiangliang Zhang, “Processing of Massive Audit Data Streams for Real-Time Anomaly Intrusion Detection”. J. Computer Communications, Elsevier, vol. 31, no. 1, pp.58-72, 2008 [PDF][Bib].

2007 and Before

6. Xiangliang Zhang, Michèle Sebag, Cécile Germain, “Toward Behavioral Modeling of a Grid System: Mining the Logging and Bookkeeping files”. Proceedings of IEEE ICDM 2007 workshop – DSMM 07, Omaha, Nebraska, USA, pp. 581-586, Oct 28-31, IEEE Press, 2007 [PDF][Bib].

5. Haibo Zhang, Xiangliang Zhang, Yong Wang, Akio Takaoka, “Tomography experiment of an integrated circuit specimen using 3 MeV electrons in the transmission electron microscope”. Review of Scientific Instruments, American Institute of Physics (AIP), 78, 013701, 2007 [PDF].

4. Wei Wang, Xiaohong Guan, Xiangliang Zhang, Liwei Yang, “Profiling program behavior for anomaly intrusion detection based on the transition and frequency property of computer audit data”. J. Computers & Security, Elsevier, vol. 25, no 7, pp. 539-550, 2006 [PDF​][Bib].

3. Wei Wang, Xiaohong Guan, Xiangliang Zhang, “Profiling Program and User Behaviors for Anomaly Intrusion Detection Based on Non-negative Matrix Factorization”.  Proceedings of 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2004), Atlantis, Paradise Island, Bahamas, pp. 99-104, Dec 2004 [PDF].

2. Wei Wang, Xiaohong Guan, Xiangliang Zhang. “A Novel Intrusion Detection Method Based on Principal Component Analysis in Computer Security”. Proceedings of the first International IEEE Symposium on Neural Networks (ISNN 2004), Dalian, China. Lecture Notes in Compute Science (LNCS), No. 3174. pp. 657-662, Aug 2004 [PDF][Bib​].

1. Wei Wang, Xiaohong Guan, Xiangliang Zhang, “Modeling Program Behaviors by Hidden Markov Models for Intrusion Detection”. Proceedings of the Third IEEE International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC 2004), Shanghai, China, pp. 2830-2835. Aug 2004 [PDF].