A paper accepted by IEEE JSAC

  • Haohua Du, Junze Han, Xuesi Jian, Taeho Jung, Cheng Bo, Yu Wang, Xiang-Yang Li
    “Martian: Message Broadcast via LED Lights to Heterogeneous Smartphones”
    IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC) 35.5 (2017): 1154-1162.