A paper accepted by IEEE TIFS

  • Taeho Jung, Xiang-Yang Li, Wenchao Huang, Zhongying Qiao, Jianwei Qian, Linlin Chen, Junze Han, Jiahui Hou
    “AccountTrade: Accountability Against Dishonest Big Data Buyers and Sellers”
    IEEE Transactions on Information Forensics and Security, to appear in 2018